LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

Văn phòng Công ty GCC

Công Ty TNHH MTV Xây Lắp Và Cơ Điện Gia Lai 
Địa chỉ cơ quan: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai 
Điện thoại/Fax: (059) 3820229 
Email: info@gccgialai.vn - Website: http://www.gccgialai.vn

 

 

KHÁCH HÀNG
Liên kết web