LĨNH VỰC CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
Chính Sách Hoa Hồng
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN GIA LAI ban hành chính sách hoa hồng cho tất cả các đối tượng khách hàng.
Văn phòng Công ty GCC Văn phòng Công ty GCC
Công Ty TNHH MTV Xây Lắp Và Cơ Điện Gia Lai
Địa chỉ cơ quan: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại/Fax: (059) 3820229
Email: info@gccgialai.vn - Website: http://www.gccgialai.vn
KhácH hàng
Liên kết web